BIP - Przedszkole nr 12 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 12 w ChorzowiePrzedszkole nr 12 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót REGULAMINY

Treść strony

wersja do druku
REGULAMIN ZFŚS

REGULAMIN

 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

w Przedszkolu Nr 12 w Chorzowie

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

-      ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),

-      ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 385 z późn. zm.),

-      ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006r Nr 97,poz.674 z poź. zm.),

-      ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

-      rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zfśs (Dz. U. z 1994 r.Nr 43, poz. 168 z późn. zm.),

 

§ 2.

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

-      Przedszkolu, rozumie się przez to

Przedszkole Nr 12 w Chorzowie

 

-      Funduszu, rozumie się przez to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

 

-      Odpisie podstawowym, rozumie się przez to 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

 

 

 

 

§ 3.

 

Coroczny odpis podstawowy tworzy się z:

 

1)    odpisu dla pracowników pedagogicznych będącego iloczynem przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej,

2)    odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami będącego iloczynem przeciętnej liczby zatrudnionych i odpisu podstawowego,

3)    odpisu dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, w wysokości

5% pobieranych przez nich emerytur i rent,

4)    odpisu dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami)

w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

 

§ 4.

 

Fundusz zwiększa się o:

-      darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

-      odsetki od środków Funduszu pochodzących od oprocentowanych środków na rachunku bankowym,

-      wpływu z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

-      Fundusz może zostać zwiększony o przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,

-      Fundusz może zostać zwiększony o wpływy z opłat pobieranych

od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z usług socjalnych oferowanych przez zakład pracy.

 

§ 5.

 

Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz.

 

§ 6.

 

Podstawą gospodarowania Funduszem jest roczny plan finansowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

§7.

 

Regulamin, roczny plan finansowy, sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok ubiegły oraz wszelkie załączniki i zmiany regulaminu wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi, działającymi

na terenie przedszkola (w przypadku braku organizacji związkowej rolę

tą spełniają wybrani przedstawiciele pracowników).

 

§ 8.

 

1.      Środkami Funduszu administruje pracodawca - dyrektor przedszkola.

2.      Decyzje w sprawie przyznawania świadczeń ze środków

Funduszu wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi działającymi na terenie przedszkola (lub przedstawicielem pracowników).

3.      W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczeń niezgodnie z ustawą o zfśs oraz niniejszym regulaminem pracodawca (dyrektor) ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotowego świadczenia.

4.      Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami Funduszu ponosi pracodawca - dyrektor przedszkola.

 

§ 9.

 

1.      Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

2.      Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 

 

II. Osoby uprawnione do świadczeń

 

§ 10.

 

Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są:

1)    pracownicy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

na podstawie mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony

i określony,

2)    pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, nauczyciele przebywający na urlopach zdrowotnych oraz nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny,

3)    emeryci i renciści - byli pracownicy, dla których przedszkole było ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego,

4)    współmałżonkowie pozostający na wyłącznym utrzymaniu uprawnionych małżonków – pracowników przedszkola,

 

5)    pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka w wieku do 18 lat, dzieci przysposobione

w wieku do lat 18, a jeżeli się kształcą w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 lat, o ile nadal pozostają na wyłącznym utrzymaniu uprawnionych pracowników,

6)    dzieci wymienione w pkt 5 będące inwalidami I i II grupy,

bez względu na wiek,

7)    osobami uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są również dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście, pobierające z tego tytułu rentę rodzinną,

 

 

III. Przeznaczenie Funduszu

 

§ 11.

 

Fundusz przeznaczony jest na:

1) dofinansowanie

-      różnych form krajowego wypoczynku dla osób uprawnionych,

-      udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,

-      wypoczynku zorganizowanego dla dzieci osób uprawnionych

 (w tym tzw. „zielonych szkół”),

2) pomocy materialnej w formie rzeczowej dla osób uprawnionych,

3) bezzwrotnej pomocy finansowej dla osób uprawnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej,

4) pomocy w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe,

 

§  12

 

1.  Dofinansowanie wypoczynku polega na:

1) wypłacie świadczenia urlopowego dla nauczycieli

2) wypłacie dofinansowania do indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla uprawnionych osób, w tym pracowników niebędących nauczycielami, oraz emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkola.

 

 

2.  Dofinansowanie udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych polega na:

1) dofinansowaniu wycieczek organizowanych przez przedszkole w czasie wolnym od pracy,

2) dofinansowaniu do biletów na spektakle teatralne, seanse filmowe lub inne imprezy kulturalne lub sportowe dla osób uprawnionych,
w przypadku organizowania tego typu imprez przez przedszkole dla jej pracowników.

3.  Pomoc materialna w formie rzeczowej dla osób uprawnionych

polega na:

1) pomocy materialnej dla pracowników oraz emerytów i rencistów byłych pracowników, m.in. w formie paczek żywnościowych.

2) pomocy materialnej dla dzieci osób uprawnionych w formie paczek świątecznych,

3) zakupie żywności, opału, leków, odzieży itp.,

4) przyznaniu paczki żywnościowej dla osób przebywających

na długotrwałym leczeniu,

4. Bezzwrotna pomoc finansowa dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej polega na:

1) przyznaniu bezzwrotnej zapomogi pieniężnej opodatkowanej,

2) przyznaniu zapomogi pieniężnej nieopodatkowanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.

5. Dofinansowanie do wyjazdu dzieci na tzw. „zielone szkoły” polega na pokryciu do 50 % kosztów wyjazdu dziecka ponoszonych przez rodziców.

6.  Przez cele mieszkaniowe rozumie się:

1) budowę lub zakup domu lub mieszkania,

2) adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny,

3) remont lub modernizację mieszkania.

4) uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej,

5) zamianę domu lub mieszkania,

6) wniesienie kaucji wymaganej przy zasiedleniu lub zamianie mieszkania,

 

IV. Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu

 

§ 13.

 

Świadczenia finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby niekorzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.

§ 14.

 

Wysokość świadczenia finansowego lub rzeczowego nie może być uzależniona od wymiaru i okresu zatrudnienia.

 

§ 15.

 

Przyznawanie świadczeń z Funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

 

 

 

§ 16.

 

Wysokość pomocy finansowej zależy od ilości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz od kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów zapisanych w rocznym preliminarzu wydatków. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia, środki przyznane osobom uprawnionym mogą być wypłacane w dwóch lub więcej ratach, a termin ich wypłacania może ulec opóźnieniu.

 

§ 17.

 

Osoby uprawnione starające się o pomoc bądź świadczenie socjalne składają każdorazowo pisemne wnioski (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli oraz paczek dla dzieci).

 

§ 18.

 

Przynajmniej raz w roku osoby uprawnione wymienione w § 10 pkt 1, 2, 3 i 4 składają oświadczenie o wysokości dochodów na osobę
w gospodarstwie domowym (rodzinie); Oświadczenie jest dokumentem
w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego. Niezłożenie oświadczenia automatycznie lokuje osobę uprawnioną w grupie
o najwyższych dochodach.

Na podstawie art. 221 § 3 Kodeksu pracy dyrektor może zażądać przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających złożone oświadczenie (np. zaświadczeń wydanych przez urząd skarbowy).

 

§ 19.

 

Wysokość świadczenia rzeczowego, w tym wartość paczki, za wyjątkiem paczek świątecznych dla dzieci, jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej oraz osiąganych dochodów. Maksymalną wysokość
w/w świadczenia ustala się każdorazowo w planie finansowym na dany rok kalendarzowy.

 

§ 20.

 

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane zgodnie

z art. 53 ust. 1a  - ustawy – Karta Nauczyciela.

 

§ 21.

 

Dofinansowanie do indywidualnych form krajowego wypoczynku urlopowego dla osób uprawnionych jest wypłacane w wysokości ustalonej każdorazowo w planie finansowym na dany rok kalendarzowy.

 

§ 22.

 

Emeryci i renciści - byli pracownicy, którzy w danym roku byli zatrudnieni na umowę o pracę w charakterze nauczyciela otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia i okresu pracy zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy - Karta Nauczyciela.

 

§ 23.

 

1.  Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku przysługuje pracownikowi, emerytowi lub renciście z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w tym szczególnie liczby pozostałych osób uprawnionych (członków rodziny) pozostających na wyłącznym utrzymaniu pracownika, raz w roku i jest wypłacane na wniosek pracownika, przed planowanym jego urlopem, w miarę posiadanych środków.

W przypadku, gdy termin planowanego urlopu został ustalony wcześniej, dofinansowanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wypłaca się na wniosek pracownika, przed tym urlopem.

2.  Warunkiem dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 jest korzystanie z przysługującego urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni nieprzerwanego wypoczynku. Powyższy warunek nie dotyczy emerytów i rencistów.

 

§ 24.

 

Dofinansowanie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych przysługuje osobom wymienionym w § 10.

 

 

 

 

§ 25.

 

Osobami uprawnionymi do pomocy materialnej w formie rzeczowej są osoby wymienione w § 10 pkt 1, 2, 3 i 4.

 

 

§ 26.

 

Dzieciom wymienionym w § 10 pkt 5, 6 i 7 z okazji Dnia Dziecka i Świąt Bożego Narodzenia przysługują paczki świąteczne o wartości ustalonej
w planie finansowym na dany rok. W/w forma pomocy materialnej przysługuje dzieciom w wieku od 0 do ukończenia 15 lat w danym roku.

 

§ 27.

 

1.  Osobom uprawnionym, wymienionym w § 10 pkt 1, 2, 3 i 4 znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej przysługuje bezzwrotna pomoc finansowa lub rzeczowa. Za zdarzenie losowe uznaje się: chorobę połączoną z dużymi wydatkami, wypadek, powstałą stratę w wyniku udokumentowanej kradzieży, pożaru lub zalania mieszkania oraz innych osobistych wypadków losowych.

2.  Osoba ubiegająca się o w/w zapomogę składa wniosek, w którym uzasadnia konieczność ubiegania się o świadczenie. Wysokość bezzwrotnej pomocy finansowej nie może być wyższa niż 70 % odpisu podstawowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bezzwrotna zapomoga może stanowić 100 % odpisu podstawowego.

3.  W przypadku zapomóg losowych zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych wymagane jest przedłożenie przez wnioskodawcę stosownych dokumentów (protokołów, faktur itp.).

4.  Dla osób wymienionych w § 10 pkt 1, 2, 3 i 4, chorujących przez dłuższy czas, przysługuje paczka żywnościowa o wartości ustalonej każdorazowo w planie finansowym na dany rok. Prawo do wnioskowania o przyznanie w/wym świadczenia mają: organizacje związkowe, lub przedstawiciele załogi a także bezpośredni przełożeni pracownika.

 

§ 28.

 

Dofinansowanie wyjazdu dziecka na tzw. „zielone szkoły” przysługuje osobom uprawnionym wymienionym w § 10 w wysokości stanowiącej do 50% kosztów ponoszonych przez rodziców na wniosek szkoły, która organizuje wyjazd. Świadczenie dotyczy dzieci w wieku do lat 15 .

 

 

 

§ 29.

 

1.  Osobami uprawnionymi do otrzymania zwrotnej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe są wyłącznie pracownicy zatrudnieni   na podstawie mianowania lub na czas nieokreślony oraz emeryci  i renciści – byli pracownicy.

2.  Pożyczka na cele mieszkaniowe jest przyznawana na warunkach pomocy zwrotnej. Pożyczka może być przyznana z równoczesnym zawieszeniem spłat ratalnych na okres 6 miesięcy.

3.  Pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez dwóch żyrantów, którzy są zatrudnieni w szkole na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.

4.  Czas spłaty pożyczki określa się na 3 lata. Pożyczki

są oprocentowane w wysokości 3 % w skali roku. Spłata pożyczki następuje wg zasad określonych w umowie zawartej pomiędzy pożyczkobiorcą a zakładem pracy.

5.  O przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe decyduje kolejność składanych wniosków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych można przyznać pożyczkę poza kolejnością.

6.  Zawieszenie spłaty pożyczki na okres 6 miesięcy może nastąpić
w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pożyczkobiorcy.

7.  Podstawę przyznania pożyczki stanowi umowa zawarta z osobą

ją otrzymującą, w której określa się wysokość pożyczki, warunki

jej dzielenia, tj. okres spłaty, ilość i wysokość rat oraz rodzaj zabezpieczenia.

8.  O powtórne przyznanie pożyczki osoba uprawniona może się ubiegać po spłacie poprzedniej pożyczki, nie wcześniej jednak niż 3 lata

od daty otrzymania poprzedniej.

9.  Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz

z odsetkami w przypadku:

1) porzucenia pracy przez pracownika,

2) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy. W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę, spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie.

10. W razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązania spłat przenosi się solidarnie na poręczycieli.

11. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłacaniu przez poręczycieli. Pozostałej kwoty zadłużenia dochodzić się będzie u spadkobiercy zmarłego.

12. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w planie finansowym na dany rok.

 

 

 

V. Postanowienia uzupełniające i końcowe

 

§ 30.

 

Wnioski o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe będą rozpatrywane raz w miesiącu, w miarę posiadanych środków.

 

§ 31.

 

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej oraz dofinansowanie do wyjazdu na tzw. „zielone szkoły” będą rozpatrywane na bieżąco.

 

§ 32.

 

Postanowienia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych winny być podane do wiadomości osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu.

 

§33.

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowania powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne.

 

§34.

 

Wzory wniosków o udzielenie świadczeń z Funduszu, umów o pożyczkę na cele mieszkaniowe oraz oświadczeń o wysokości osiąganych dochodów stanowią załączniki do regulaminu.

 

§ 35.

 

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w .................... ................................................... obowiązuje od dnia ..................................

 

 

    W uzgodnieniu

Dyrektor jednostki 

...............................................................................................

(data, pieczęć imienna i podpis)

 

(data, pieczęć i podpis

zakładowych organizacji

związkowych / wybranego

 przedstawiciela pracowników)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do regulaminu

 

1.     Oświadczenie o dochodach

 

2.     Oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny

 

3.     Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

 

4.     Wniosek o przyznanie pomocy materialnej

 

5.     Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku

 

6.     Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie dla dzieci i młodzieży do lat 18

 

7.     Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej

 

8.  Wnosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

 

9.     Tabela określająca wysokość świadczeń w zależności od sytuacji materialnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................osoba odpowiedzialna za treść: mgr M. Goleń, dnia: 2007-05-20
utworzony: 27-05-2007 / modyfikowany: 04-02-2013
wprowadził(a): Iwona Walek
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 12 w Chorzowie 2018, kontakt: przedszkole12chorzow@wp.pl